Παρεχόμενες υπηρεσίες

Στρατηγικές Ανάπτυξης

 • Position Map
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Ανάπτυξη Αγορών
 • Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
 • Εκτιμήσεις Μέσο - Μακροπρόθεσμων Τάσεων
  Αγορών
 • Ανάπτυξη Προϊόντων
 • Επικοινωνιακή Στρατηγική
 • Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά

Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

 • Στρατηγική Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
 • Διαχείριση "Εταιρικής Φήμης"
 • Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Καμπάνιας
 • Διαχείριση Πελατών
 • Μάρκετινγκ Spend Effectiveness

Τραπεζικά Προϊόντα

 • Ρυθμίσεις Δανείων
 • Business Plan για εγρίσεις δανείων
 • Δάνεια ΤΕΠΙΧ-ΚΟΣΜΕ

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

 • Στρατηγικός σχεδιασμός της επένδυσης
 • Εκπόνηση μελετών του έργου (Αρχιτεκτονικές, Ηλεκτρομηχα­νολογικές, Μελέτες Χωροθέτησης κλπ.)
 • Διαδικασίες επιλογής φορέα υλοποίησης (Συγγραφή τευχών
  δημοπράτησης- Επιλογή εργολάβου κλπ.)
 • Διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών (Πολεοδομικές Μελέτες -
  Επιβλέψεις κλπ)
 • Συγγραφή υποχρεώσεων εργολάβου - Σύνταξη προϋπολογισμού
  του έργου
 • Παρακολούθηση έργου

Οικονομικά

 • Εκτίμηση Κατάστασης Επιχείρησης
 • Πρόβλεψη Οικονομικών Μεγεθών
 • Ανάλυση Οικονομικού Περιβάλλοντος
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Ευκαιρίες Ανάπτυξης & Ανάλυση Δυνατοτήτων
 • Επενδύσεις - Joint Ventures
 • Revenue Modeling
 • Σχεδιασμός Στρατηγικών Τιμολόγησης

Branding

 • Στρατηγική Branding
 • Αρχιτεκτονική Branding
 • Διαμόρφωση Brand Environment
 • Brand Image Analysis
 • Brand Communication Planning

Επιχειρησιακό Management & Λειτουργική Ανάπτυξη

 • Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Business Unit Benchmarking
 • Οργανωσιακή Ανάπτυξη
 • Υποστηρικτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Συμβουλευτική Υλοποίηση Διαχείριση

Πολιτικό Marketing

 • Ανάλυση Πολιτικού Περιβάλλοντος
 • Οργάνωση - Διαχείριση Πολιτικού Προφίλ
 • Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιας Εικόνας
 • Brand Association Charts
 • Διαχείριση Κρίσης
 • Strategic Marketing

Πολιτική & Δημόσια Επικοινωνία

 • Brand Development
 • Επικοινωνιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Επικοινωνία Δημόσιων Υποθέσεων
 • Επικοινωνία Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Προώθηση & Επικοινωνία Επενδυτικών Πρωτοβουλιών

Marketing Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Regional marketing City marketing
 • Shopping street marketing
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Training Program
 • Support Business Unit Benchmarking

Μελέτες Ανάπτυξης Έργων

 • Μελέτη Σύσταση Δημ. Επιχειρήσεων
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Μελέτες σκοπιμότητας - βιωσιμότητας
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης
 • Έργου
 • Ανάλυση Ευκαιριών
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Πρωτοβουλιών

Οργάνωση - Υποστήριξη Έργων

 • Οργανωτικά Μοντέλα Διοίκησης Έργου
 • Εκπαίδευση Στελεχών
 • Εκθέσεις Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
 • Λειτουργίας Έργου
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Τμημάτων
 • Αξιολόγησης Τμημάτων

 

 
 

 

©2008 Exelixis Team - Σύμβουλοι επιχειρήσεων, μελέτες, επιδοτήσεις, αναπτυξιακά - επενδυτικά προγράμματα
Διεύθυνση, Τηλ. 23320-, Φαξ 23320- info@exelixisteam.gr